წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2492
გახდი გირჩი

დააფინანსე გირჩი - მეტი თავისუფლება მიიღე შესაბამისი რაოდენობის ხმები

გთხოვთ გაიაროთ

ავტორიზაცია

მიიღე თანხის შესაბამისი ხმები
  • 1 ხმა = 5 ლარი (საკმარისია, რომ გახდეთ წევრი)
  • შესაძლებელია თვეში მაქსიმუმ 45 ხმის შეძენა.
  • 12 თვის ხმები ჯამდება.
  • ყოველი მეცამეტე თვეს შეძენილი ხმები გემატებათ, ხოლო პირველი თვის - გაკლდებათ.
  • შეძენილ ხმებში გადახდილი თანხა, მიემართება პარტიის ბიუჯეტში 

შენიშვნა: პოლიტიკოსის დაფინანსებით, ვერ მიიღებთ ხმებს.